Distanční výuka hudební nauky

žádost o distanční výuku PHV / HN

Žádost musí být řádně vyplněna a podepsána vyučujícím hlavního oboru a vyučujícím hudební nauky.

Vzdělávání v ZUŠ se  řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o ZUŠ a platným ŠVP.

Hudební nauka (HN) a Přípravná hudební výchova (PHV) je povinný předmět. Nejedná se tedy o kroužek.

Hudební nauka je vyučována od 1. ročníku až  do 5. ročníku.

Pokud si žák nebude plnit povinnosti distančního vzdělávání v předmětu PHV nebo HN, bude mu distanční vzdělávání zamítnuto, případně může být ze školy vyloučen!!!

Žádosti o distanční výuku musí být podány nejpozději do 16.9.2022.

Pozdějším žádostem nebude vyhověno.