Info pro školní rok 2023/2024

Info pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, milí žáci,

vítáme Vás v ZUŠ Vrané nad Vltavou a podáváme několik informací všeobecně o Základních uměleckých školách a konkrétně o naší škole.

ZUŠ Vrané na Vltavou byla zřízena na podkladě usnesení Obecního zastupitelstva ve Vraném nad Vltavou. Zřizovací listinou ze dne 9. 10. 2002, ve které je zajištěna změna právní formy podle zákona č.284/2002 Sb.
Vzdělávání poskytujeme v kmenové budově ve Vraném nad Vltavou a v odloučených pracovištích ve Vraném (budova ZŠ),  v Jílovém u Prahy a v Davli – ve čtyřech oborech – hudebním, výtvarném oboru, tanečním a literárně-dramatickém oboru.

ZUŠ Vrané nad Vltavou

– adresa: Nádražní 144, 252 46 Vrané nad Vltavou

– tel.: 257 760 345, mob: 602 365 436, e -mail: vrane@zusvrane.cz

– ředitelka školy: Mgr. Pavlína Tomášová

– hudební obor – nástroje: klavír, housle, zpěv, kytara,basová kytara, flétna, zobcová flétna, klarinet, saxofon, lesní roh, trubka, bicí, komorní pěvecký soubor, populární zpěv

– výtvarný obor

– taneční obor
– literárně-dramatický obor
Pracoviště ZŠ Vrané nad Vltavou:
– adresa: U Školy 208, 252 46 Vrané nad Vltavou
– hudební nauka a sborový zpěv

Pracoviště v Jílovém u Prahy:

– adresa: Masarykovo nám. 195, 254 01 Jílové u Prahy, Komenského 365, 254 01 Jílové u Prahy

– tel.: 241 950 471 e-mail: vrane@zusvrane.cz

– vedoucí učitelka pracoviště: Eva Frýdlová

– hudební obor – nástroje: klavír, housle, zpěv, populární zpěv, kytara, basová kytara,  flétna, zobcová flétna, klarinet, saxofon, bicí, komorní pěvecký soubor

– výtvarný obor

– taneční obor – výuka probíhá v ZŠ Jílové
– literárně-dramatický obor – výuka probíhá v ZŠ Jílové

Pracoviště v Davli:

– adresa: Školní 96 (budova ZŠ), 252 06 Davle

– tel.: 603 921 786 e -mail: vrane@zusvrane.cz

– vedoucí učitel pracoviště: Petr Kubec

– hudební obor – nástroje: klavír, housle, zpěv, populární zpěv, kytara, flétna, zobcová flétna, klarinet, saxofon, lesní roh, trubka, komorní pěvecký soubor

– výtvarný obor

– taneční obor

Podle školského zákona § 109, který pojednává o ZUŠ, vyplývá:
“ Umělecké vzdělávání na ZUŠ je systematická dlouhodobá činnost, která je prováděná ve školách v rámci odborně stanovených kritérií.”
Podle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Vrané nad Vltavou je cílem výuky v naší škole vychovat především nadšené amatéry a připravit žáky po odborné stránce pro vzdělávání

ve středních a vyšších odborných školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách (podle zájmů a schopností). Naším přáním je, aby všichni, kdo absolvují na naší ZUŠ, odcházeli s pocitem, že „ učení není mučení“, ale objevená cesta poznání, na které se naučí vnímat krásu umění, získat sebevědomí a odpovědnost a pocítit vůni úspěchu.

Do přípravného studia jsou přijímáni žáci na základě přijímací talentové zkoušky, která probíhá poslední týden v květnu a první týden v červnu. Předpokládané dispozice – sluch, rytmus a zazpívat jednu píseň.
Po 2 letech přípravného studia jsou žáci přijati/nepřijati do 1. ročníku I. stupně – na vybraný nástroj, který po 7 letech studia zakončí veřejným absolventským koncertem, případně závěrečnou zkouškou. (Osnovy jednotlivých předmětů a ročníkové výstupy – viz ŠVP).

Studium II. stupně a studium pro dospělé má 4 ročníky; do studia jsou přijímání žáci na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, kterou jmenuje ředitelka školy. Talentová zkouška může být nahrazena úspěšným ukončením základního studia předcházejícího stupně.

Termín talentových zkoušek zveřejníme nejpozději 14 dnů před jejich konáním.
Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, buď na školní rok anebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah zkoušek z předmětů, ze kterého byl žák uvolněn.

Úplata za vzdělávání ve školním roce 2023/2024

Úplata za vzdělávání ve školním roce 2023/2024 za pololetí

Literárně-dramatický obor

Žáci přípravného a základního studia I.a II.stupně

1500

Žáci studia pro dospělé

3000

Hudební obor

Žáci přípravného studia bez nástroje

1000

Žáci přípravného studia s nástrojem

1700

Žáci základního studia I. a II. stupně

1700

Žáci studia pro dospělé

3000

Výtvarný obor

Žáci přípravného a základního studia I. a II. stupně

1500

Žáci základního studia I. a II. stupně připravující se na studium na SŠ/VŠ uměleckého směru

2200

Žáci studia pro dospělé

3000

Taneční obor

Žáci přípravného a základního studia I. a II. stupně

1500

Žáci studia pro dospělé

3000

Půjčovné hudebního nástroje

400

ÚPLATA JE SPLATNÁ DO 15. ZÁŘÍ a 15. ÚNORA PŘÍSLUŠNÉHO POLOLETÍ!!!

Platba převodem na bankovní účet.